Website Banner
: "SM" ย่อมาจาก "Samur" ( เสมอ  โพธิ์เจริญธรรม )
: สีเขียว หมายถึง ความสุขุมดูเข้มแข็ง,หนักแน่นและยั่งยืน
: สีเหลืองทอง หมายถึง เงินทองตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งกล่าวถึงความร่ำรวยและสง่าผ่าเผยดังเช่นทอง เมื่อเปลี่ยนสภาวะใดก็ยังเป็นทองอยู่เสมอ
Current Pageid = 2